இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும் “ஒளடதம் தேடி”(06.05.2021)

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும் “ஒளடதம் தேடி” ஊடகத்தொகுப்பாளர் அனுசுயா ஆனந்தரூபன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்கும் முகமாக வைத்திய கலாநிதி(DAM) திருமதி பர்வதாம்பாள் நற்குணசிங்கம்.(மீனா நாதன் ) அவர்களின் வைத்திய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்….

பயன்மிக்க இயற்கை மருத்துவம் பற்றிய ஓர் தேடல்

(Visited 3 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *