| 13/05/2021 இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும்”கதைகள் பலநூறு” |இதழ் TNTR

In this video

இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் இன்றிலிருந்து நமது ஊடகத்தில் தொகுப்பாளராக இணையும், முன்னாள் இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபன அறிவிப்பாளர் ஹாஜியானி நிரோஷா பாரூக் அனிஸ் அவர்களை அன்போடு வவேற்று மகிழ்கிறோம்

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *